Wymogi prawne

TANK SYSTEM w pełni spełnia wymogi Ministra Gospodarki i Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, a w szczególności wymogi zawarte w §10 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18.09.2001 roku (Dz.U. 113 p. 1211):

§ 10 ust 1 : Zbiornik umiejscowiony, którego pojemność wynosi powyżej 2,5 m3 , o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

§ 10 ust. 2: Jako urządzenia sygnalizujące powstanie wycieku, o którym mowa w ust. 1, mogą być stosowane:

 • system monitorowania przestrzeni międzydennej w zbiornikach naziemnych o osi pionowej
 • system monitorowania przestrzeni międzyściennej w zbiornikach podziemnych i naziemnych o osi poziomej
 • inne urządzenia dopuszczone do stosowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

§ 10 ust. 3: Jako urządzenia zabezpieczające, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane:

 1. dla zbiorników naziemnych:
   1. podwójne dno dla zbiorników o osi pionowej,
   2. podwójna ścianka dla zbiorników o osi poziomej
   3. zbiornik rezerwowy
   4. obwałowanie
   5. taca
   6. szczelne pomieszczenie, w którym znajduje się zbiornik, o ile drzwi umieszczono na odpowiedniej wysokości
 2. dla zbiorników podziemnych:
   1. geomembrana
   2. podwójna ścianka
   3. zbiornik rezerwowy
   4. obudowa betonowa

§ 10 ust. 4: Urządzenie zabezpieczające, o którym mowa w ust. 3, powinno być tak zaprojektowane i zbudowane, aby w przypadku powstania wycieku w zbiorniku wyciek ten został zatrzymany przez to urządzenie i nie doszło do skażenia środowiska.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.09.2001 roku (Dz.U. 113 p. 1211)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18.09.2001 roku (Dz.U. 113 p. 1211)