Zabezpieczenie powierzchni stalowych

Własna technologia, gwarantująca wysoką jakość usług, wieloletnie doświadczenie, fachowa kadra, terminowość wykonywanych prac to z pewnością największe atuty naszej firmy.
Na liście referencyjnej usługobiorców Micronetu znajdują się między innymi PKN ORLEN, OLPP (NAFTOBAZY), PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA, MOSTOSTAL PŁOCK, Wojskowe Składy MPS, GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A., DOPRASTAV S.A..

Dla zapewnienia stabilnej jakości usług przedsiębiorstwo nasze wprowadziło i stosuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO9001:2008, PN-N-18001:2004

Nasi wykonawcy nabywali doświadczenie pod nadzorem inspektorów firm – producentów farb Hempel, Jotun, Oliva, Sigma, SIKA Chemie, International, Permatex, Megachemie.

Pracownicy nadzoru posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, Producentów Farb, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Posiadamy własny sprzęt pozwalający na przygotowanie w najwyższej klasie zabezpieczane powierzchnie, malowanie natryskowe dowolnymi farbami w tym utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych w całym okresie aplikacji.

Jesteśmy przygotowani do technicznego zabezpieczenia pracy dla 50-80 osób realizowanej na 4-5 miejscach budowy jednocześnie. Każdy zespół wykonawczy dysponuje kompletem aparatury pomiarowej zapewniającej bieżącą kontrolę wskazanych parametrów tj. stopnia przygotowania powierzchni, warunków atmosferycznych, jakości powłok malarskich.

Przy doborze systemu malarskiego wykorzystujemy normę PN-EN ISO 12944 „Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich”, zapewniając zawsze odpowiedni system zabezpieczeń antykorozyjnych do warunków, w którym dany system będzie funkcjonował.

Podczas wykonywania prac antykorozyjnych w Bazach i Stacjach Paliw na zbiornikach przeznaczonych do magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych stosujemy systemy malarskie spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

§ 63 ust. 2 Zbiorniki naziemne przeznaczone do magazynowania produktów naftowych I klasy powinny być zabezpieczone powłokami ochronnymi o zdolności odbijania promieniowania cieplnego wynoszącej co najmniej 70%

§62 ust. 4 Pokrycia stosowane do zabezpieczania wewnętrznych powierzchni zbiorników przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie zdolności do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Dzięki współpracy z producentami farb jesteśmy w stanie zaoferować każdy zestaw malarski według wskazań zleceniodawcy np. zestaw zgodny z poprzednim, preferowanego producenta lub typu farby, zestaw do określonej ceny, okresu gwarancji lub określonych warunków aplikacji i agresywności środowiska.

Nasz potencjał finansowy i techniczny gwarantuje kompleksowe i ciągłe prowadzenie prac, zapewniając krótkie terminy realizacji i najwyższą jakość zabezpieczeń przed korozją.